Monday-Friday
9:00 AM - 8:00 PM

Χρηματαποστολές

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ CASH IN TRANSIT
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διαχείριση κινδύνου στον τομέα μεταφοράς χρημάτων (χρηματαποστολές), όσο αφορά την FGS SECURITY, περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω μέτρα ελέγχου:

 • Ανάπτυξη διαδικασιών ασφαλούς λειτουργίας
 • Επιλογή των καταλλήλων οχημάτων
 • Επιλογή του κατάλληλου προσωπικού
 • Συστήματα επικοινωνίας
 • Συστήματα προσωπικής προστασίας & τεχνολογίας
 • Εκπαίδευση
 • Επιτήρηση

Η ανάπτυξη εγγράφως ασφαλούς λειτουργίας ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 • Απολύτως διακριτικούς ρόλους και καθήκοντα για κάθε εργαζόμενο (π.χ. οδηγός ή συνοδηγός, η φρουρός)
 • Λίστα ελέγχου πριν την αναχώρηση
 • Ενδελεχή έλεγχο όλων των περιφερειακών υποστηρικτικών στοιχείων ( επικοινωνίες, συναγερμός, smoke box κ.λ.π.)
 • Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση οχημάτων (λεπτομερές αρχείο κάθε οχήματος) , ειδών προσωπικής ασφάλειας και άλλων σε χρήση στοιχείων
 • Διαδικασίες εξασφάλιση εμπιστευτικότητας π.χ. περιγραφή άφιξης στο χώρο με κωδική ονομασία
 • Διαφοροποίηση ωρών και δρομολογίων παράδοσης / παραλαβής
 • Συστήματα επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου , με προβλεπόμενο ημερήσιο έλεγχο καλής λειτουργίας
 • Διαδικασίες άφιξης / αναχώρησης βασισμένες στην εκτίμηση κινδύνου
 • Εφαρμογή διαδικασιών εναλλακτικών όταν παρατηρηθούν ύποπτες συμπεριφορές στο χώρο παραλαβής ή στο χώρο παράδοσης
 • Διαδικασίες σε περίπτωση σύγκρουσης οχημάτων
 • Διαδικασίες αναφοράς συμβάντος
 • Εγχειρίδιο χειρισμού κρίσεων
 • Συστήματα αξιολόγησης και ελέγχου όλων των διαδικασιών

Όσο αφορά την εκπαίδευση που γίνεται από την εταιρεία μας στους άνδρες του τμήματος , το οποίο διενεργεί τις χρηματαποστολές, περιλαμβάνει:

 • Την φύση & έκταση των κινδύνων σε σχέση με την εργασία
 • Σύστημα αναφοράς κινδύνων και ατυχημάτων
 • Διαδικασίες κατά την απόπειρα ληστείας, ακινητοποίησης του οχήματος και άλλες πολιτικές ελαχιστοποίησης της έκθεση του εργαζομένου σε κίνδυνο ( π.χ. διαδικασίες άφιξης / αναχώρησης & παραμονής, χρήση & λειτουργία οχημάτων και των συστημάτων ασφαλείας- προστασίας που έχουν εμπιστευτικότητα)

Επιπρόσθετα δυνατότητα καταγραφής ατυχήματος με την χρήση των λέξεων ΠΟΥ, ΓΙΑΤΙ , ΠΟΙΟΣ, ΠΟΤΕ , ΠΩΣ , οποίες λέξεις συνιστούν αποτελεσματικά κανόνα χρήσης στην καθημερινότητα της λειτουργίας της ασφάλειαςΚάτωθι σας παραθέτουμε έναν ενδεικτικό πίνακα διαχείρισης κινδύνου:

H FGS SECURITY διαθέτει το νέο σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων, για αμφίδρομη μετάδοση εικόνας από αυτοκίνητο, σε Η/Υ σταθερό η φορητό η κινητό τηλέφωνο. Το σύστημα αυτό συνδυάζει μετάδοση εικόνας και αμφίδρομη επικοινωνία με τον οδηγό του οχήματος, ενώ παράλληλα μπορεί να παρακολουθείτε το όχημα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Εισερχόμενος ή εξερχόμενος του οχήματος / τράπεζας/ κτηρίου κ.λ.π. με χρήματα
 • Ληστές
 • Άλλα οχήματα
 • Να γλιστρήσει
 • Άλλο ατύχημα
 • Ληστεία/ απόπειρα
 • Να πυροβοληθεί ο μεταφορέας
 • Ψυχολογικό τραύμα
 • Να κτυπηθεί από αυτοκίνητο ο μεταφορέας
 • Να τραυματιστεί από άλλο λόγο (π.χ. γιατί γλίστρησε…)
 • Διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας
 • Κατάλληλη στελέχωση
 • Πολιτικές στελέχωσης στελεχών με εμπειρία
 • Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης
 • Παροχή κατάλληλου επιτηρητή ασφαλείας
 • Απόσταση μεταξύ οχήματος και κτηρίου να είναι η λιγότερο δυνατή
 • Έλεγχος υγείας προσωπικού
 • Πλήρως εξοπλισμένο όχημα
Οδηγώντας
 • Άλλα οχήματα
 • Ληστές
 • Περιβαλλοντικοί παράγοντες (ζέστη, υγρασία κ.λ.π)
 • Σύγκρουση με άλλο όχημα
 • Ληστεία ή απόπειρα ληστείας
 • Να πυροβοληθεί από άλλο άτομο
 • Ψυχολογικό τραύμα
 • Βλάβη οχήματος
 • Επηρεασμός από περιβαλλοντικούς παράγοντες
 • Προσχεδιασμένα και μεταβαλλόμενα δρομολόγια σε συνεννόηση με όλους (πελάτες, υπαλλήλους)
 • Εναλλακτικές λύσεις δρομολογίων
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών π.χ. τι θα κάνει ο υπάλληλος εάν αντιληφθεί ότι τον ακολουθούν, τι θα κάνει σε περίπτωση ατυχήματος, ληστείας, σύγκερουσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης
 • Εκπαίδευση υπαλλήλων σε διαδικασία επείγουσας ανάγκης
 • Ποικιλία οχημάτων
 • Διατήρηση μυστικότητας δρομολογίων
 • Τακτική και εκτενής συντήρηση οχημάτων
 • Τακτικός και εκτενής συντήρηση οχημάτων
 • Τακτικός έλεγχος ημερολογίου οχήματος
 • Οχήματα εξοπλισμένα με air conditions